Zarządzanie ryzykiem i audyt

Kontrola wewnętrzna – Audyt wewnętrzny

Chcą Państwo upewnić się, że Państwa aktywa są bezpieczne i że nie ma ryzyka nadużyć  finansowych ?

 • Analiza poziomu kontroli wewnętrznej Państwa spółki, uwzględniająca przegląd procedur (rozmowy, opisy) oraz sprawdzenie ich prawidłowego funkcjonowania, co pozwoli wykryć luki.; propozycja działań naprawczych, aby wyeliminować znalezione luki:
  • Analizowane procesy: sprzedaż / zakup / bank / zapasy / środki trwałe
  • Analizowane lokalizacje: siedziba firmy, zakłady przemysłowe, w tym również za granicą
  • Okoliczności: rozwój, problemy z rentownością działalności, podejrzenia nadużyć finansowych
 • Audyt organizacji i celów operacyjnych: zasadność strategii oraz prawidłowość organizacji i celów związanych z nią
 • Audyt nowo nabytych jednostek w celu ich modernizacji w zakresie kontroli wewnętrznej oraz spójności z procedurami i kulturą spółki

Przykład zadania : audyt procedur Państwa spółki, identyfikacja luk w kontroli wewnętrznej i propozycje ich naprawy; czas wykonania zadania wynosi co najmniej 2 dni, w zależności od wielkości firmy i liczby zakładów

Deontologia – etyka

Chcą Państwo określić wartości oraz sposoby pracy w firmie i przekazać je pracownikom?

Wspólne opracowanie zasad dostosowanych do prowadzonej przez Państwa działalności, przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników; przykładowe tematy :

 • Konflikt interesów – zmowa z dostawcami, klientami
 • Prezenty, nadużycie finansowe, poszanowanie środowiska i przestrzeganie prawa…
 • Zachowanie w stosunku do konkurencji

Przykład zadania : opracowanie z Państwem i przedstawienie przedstawicielom handlowym zasad postępowania z klientami